REGULAMIN KORZYSTANIA
Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM „Zacisze” w Żaganiu

§ 1

I.
Podłączenie do sieci
i korzystanie z energii elektrycznej w ROD „Zacisze” w Żaganiu

1. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest
poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą Zarządu.

2. Podłączenia działki do sieci ogólnoogrodowej może dokonać
osoba posiadająca stosowne uprawnienia.

3. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko
do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i
regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz
wypoczynku.

4. Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż
wymienione w pkt 1, a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do
zablokowania dostaw energii przez Zarząd i sankcji przewidzianych w ustawie o
ROD.

5. Rozpoczęcie dostaw energii do działki nastąpi w momencie
akceptacji indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodowego.

II. Rozliczenie
zużycia energii elektrycznej.

1. Rozliczanie
energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 kWh
wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany
okres rozliczeniowy.

2 . Opłaty
wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane
są na podstawie wskazań indywidualnych
podlicznikóww systemie prognostycznym. Odczyt podliczników dokonywany będzie
jeden raz w roku t.j. w trzeciej dekadzie miesiąca października.

3. Opóźnienie
z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej może
stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd. Długość
opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw nie może przekroczyć 14
dni od terminu opłat za działkę w każdym roku. O zamiarze odcięcia energii
elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie Zarząd powiadamiał
będzie odbiorców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicach
ogłoszeń oraz stronie internetowej /bez podawania nazwisk i numerów działek/ z ostatecznym
terminem uiszczenia opłaty.

III. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w
szczególności:

1. Podłączenie się do sieci energetycznej z
pominięciem podlicznika,

2. Ingerencję
w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.

3. Stwierdzenie
nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do odłączenia energii
od działki, zastosowanie sankcji ustawowych oraz dochodzenie od działkowca
naprawienia szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza oprogramowaniem
energię elektryczną.


§ 2

1. Opłata ogrodowa energetyczna jest to
corocznie uchwalana przez walne zebranie, opłata przeznaczona na pokrycie strat
powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

2. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na
podstawie danych z roku ubiegłego - strat wynikających z różnic pomiędzy
wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego
podłączonych. Dane te powinny być podstawą do ustalenia wysokości opłaty
energetycznej w danym roku, o której jest mowa w ust. 1.

3. Przy ustalaniu
opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z poprzedniego
roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne
niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć
ogólnoogrodową.

4. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy,
których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

5. Opłata
energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie od zużycia 1 kWh oraz
wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury
wystawionej przez dostawcę energii elektrycznej.§ 3

1.
Nadzór i konserwacja sieci
ogólnoogrodowej należy do zadań Zarządu.

2.
Konserwację sieci
ogólnoogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej wykonuje, z
upoważnienia (na zlecenie) Zarządu, osoba (elektryk) posiadająca do tego
uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. W
tym celu Zarząd może zaangażować osobę spoza członków PZD w ogrodzie. Kopie
dokumentów potwierdzających uprawnienia powinny być złożone do zarządu ROD.

3.
Do zadań elektryka należy w
szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólnoogrodowej, nadzór nad
jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

4.
Koszty konserwacji i
nadzoru nad siecią ogólnoogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe,
pokrywane są z opłaty ogrodowej.§ 4

I.
Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją
w szczególności do:

1. Sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej
na działkach,

2. Współpracy z działkowcami w zakresie związanym z
korzystaniem z energii elektrycznej,

3. rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii
elektrycznej,

II.
W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje
pełnią osoby upoważnione przez Zarząd.§ 5

1. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością
sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek
świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez
działkowca, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na działce.

2. Kontrola
przeprowadzana jest przez
komisję energetyczną przy współudziale osoby, o której mowa w § 3 ust.
2.

3. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób
wykorzystania energii, prawidłowość podłączeń, oraz funkcjonowanie i stan
podlicznika.

4. W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny
działkowiec lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

5. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości,
sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz
elektryka i działkowca lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest
Zarządowi.

6. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby
wymienione w ust. 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

7. Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca
przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy energii
elektrycznej do działki.§ 6

1. Zarząd jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych
na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz uniemożliwienia
nielegalnego poboru energii. W uzasadnionych przypadkach Zarząd powinien dążyć
do wymiany sieci ogólnoogrodowej, a także usytuowania indywidualnych urządzeń
pomiarowych (podliczników) w zabezpieczonych skrzynkach, do których dostęp
posiada tylko osoba upoważniona przez zarząd ROD.

2. W przypadku tworzenia nowej sieci w ogrodzie, podłączenia
nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać
umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się
nadzorem nad siecią. Skrzynki z podlicznikami mogą znajdować się poza działką,
przy alejkach ogrodowych.

Nowotworzona sieć ogólnoogrodowa powinna być prowadzona pod
ziemią i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi norm
bezpieczeństwa i przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji.§ 7

1. Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia
z poszczególnymi działkowcami, powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w
atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika
i sieci ogólnoogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie
za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią ogólnoogrodową.§ 8

I.
Działkowiec ponosi rzeczywiste koszty:

1) ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki
wyłączonej z winy użytkownika wynosi 30,00 zł,

2) ponownego zaplombowania podlicznika rozplombowanego przez
użytkownika wynosi 100,00 zł,

3) całkowity koszt likwidacji uszkodzeń urządzeń spowodowanych
przez użytkownika działki

II.
Środki uzyskane z kar za nieprzestrzeganie zasad korzystania
z sieci zaksięgowane będą na funduszu energetycznym z przeznaczeniem na
utrzymanie oraz modernizację sieci ogólnoogrodowej.

§ 9

1.
Na terenie ogrodu nie mogą
jednocześnie funkcjonować systemy oparte o podliczniki i indywidualne umowy z
zakładami dostarczającymi energię elektryczną.1.
Uchwała w tej sprawie
powinna być szczegółowo uzasadniona.

2.
Walne zebranie może w
drodze uchwały zobowiązać Zarząd do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie
w okresie jesienno – zimowym

§ 10

3.
W uzasadnionych
przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci,
niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, Zarząd
może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w
okresie jesienno - zimowym.

4.
Informacja o terminie
wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie powinna być podana do wiadomości
działkowców (ogłoszenie na tablicach ogrodowych, stronie internetowej) z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.§ 11

Zarząd
zawiera umowę z dostawcą energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi w tej
mierze kompetencjami statutowymi i przepisami PZD dot. reprezentacji ROD.§12

Zasady wchodzą w życie z
dniem przyjęcia przez Walne Zebranie ROD „Zacisze”Żagań, dnia 10 kwietnia 2016 rok