<AKTUALNOŚCI>

 APEL!

     
Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników działek o umiejętne korzystanie z alei w celu dowiezienia materiałów do działki w sposób taki, aby ich nie dewastować. Szczególną uwagę należ zwrócić w trakcie intensywnych opadów, gdyż rozmokła ziemia sprzyja  rozjeżdżaniu alei.
Liczymy na rozsądek działkowców i uzasadnione korzystanie z możliwości bezpośredniego wjazdu szczególnie w czasie kiedy otwarte zostały wszystkie bramy.
                                                          Zarząd ROD "Zacisze"
       PRZYPOMNIENIE!
 
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Zarząd przypomina wszystkim użytkownikom działek o należytym zabezpieczeniu mienia na zimę. W przypadku stwierdzenia włamania lub kradzieży o powyższych faktach należy powiadomić policję.
Ogrody bez ognia. 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD (§68 pkt. 5) w ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych oraz że działkowców obowiązuje także prawo miejscowe ustanawiane przez gminy, a których większość podjęła uchwały o całkowitym zakazie spalania na ich terenie. Dlatego rozpalanie ognisk w miastach grozi grzywną co najmniej 500 zł.
                                                             <czytaj więcej>
Dzień działkowca.

Dnia 8 września w naszym ogrodzie obchodziliśmy tradycyjnie Dzień Działkowca. W roku bieżącym uroczystość ta miała szczególny charakter, gdyż przypadała ona w roku jubileuszu 35-lecia powstania ogrodu.Uroczystość otwarto dźwiękami hymnu „Zielona Rzeczpospolita” po czym głos zabrał Prezes ogrodu. Na wstępie swego wystąpienia wspomniał trudne lata w których ogród powstawał, dziękując jednocześnie naszym 200 pionierom, którzy jako pierwsi otrzymali przydział działki. 
                                     <czytaj więcej>
Gazeta Regionalna -  nasz dzień działkowca 
                                         <czytaj tu>
Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych na terenie ROD 
Prawo obowiązujące w Polsce jednoznacznie zakazuje mycia pojazdów mechanicznych, a więc i samochodów, motorowerów, skuterów czy motocykli w miejscach do tego nie przeznaczonych. Wynika z tego, że możliwe jest mycie tych pojazdów tylko wówczas, gdy miejsce jest wyposażone m.in. w odpływ brudnej wody do kanalizacji miejskiej. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych sprawę tą reguluje § 68 pkt.8 Regulaminu ROD, który w jednoznaczny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych zabrania mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych.
                                                      <czytaj więcej>
Zakaz uprawy maku na terenie ROD 

Na terenie całej Polski, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, obowiązuje zakaz uprawy maku wysokomorfinowego. Również w Regulaminie ROD znajduje się odpowiedni zapis – § 57 wprowadza w ROD „całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej”.
                                                     <czytaj więcej>
Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD - 03.07.2018

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polegała jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmowała również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.
                                                       <czytaj więcej>
        PRZYPOMNIENIE!

Zarząd przypomina o konieczności dokonywania opłat w całości za użytkowanie działki zgodnie z uchwałą nr 5/2018 walnego zebrania sprawozdawczego z dnia 18 marca 2018 roku. Termin opłaty za 2018 rok upływa z dniem 15.06.2018rok.
Obowiązek dokonywania opłat wynika z Ustawy z dnia 13.12.2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych art. 33,34 i art. 36 pkt.3ppkt.2, Statutu Polskiego Związku Działkowców §§ 61 i 62, oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego §§ 18, 19 i 20.
Z dyżurów telefonicznych:
Czy działkowiec zalegający z opłatą za inwestycję może zostać pozbawiony prawa do działki?

Każdy działkowiec jest zobowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.

Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności: wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; wydatki na utrzymanie porządku i czystości; wydatki związane z zarządzaniem ROD (art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD).

Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego. Zgodnie ze statutem PZD (§ 144 ust. 2), opłaty ogrodowe są uchwalane przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia.

Co do zasady opłaty ogrodowe uchwalane są raz w roku tj. na walnym zebraniu sprawozdawczym, gdzie podejmowana jest najczęściej jedna uchwała dotycząca opłaty ogrodowej. Niekiedy jednak zwoływane są nadzwyczajne walne zebrania ROD, gdzie podejmowane są kolejne uchwały dotyczące opłaty ogrodowej np. w sprawie inwestycji i remontów, w których określana jest wysokość lub sposób wyliczenia opłaty ogrodowej w części dotyczącej wydatków na inwestycje lub remont oraz termin jej uiszczenia.
Taka uchwała również wiąże wszystkich działkowców. Oznacza to, że w przypadku powstania zwłoki w jej uiszczeniu wynoszącej co najmniej 6 miesięcy (i braku jej uregulowania pomimo pisemnego uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty), zarząd ROD będzie miał podstawę wypowiedzenia danemu działkowcowi umowy dzierżawy działkowej (art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD). MAP
Źeródło Link
DOKUMENTY DO ZBYCIA PRAW DO DZIAŁKI

Poniżej umieszczone zostały dokumenty potrzebne do zbycia praw do działki.

Wirtualny spacer po wrześniowym numerze miesięcznika "działkowiec" 

Wirtualny spacer po wrześniowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek"
Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "Mój Ogródek"
Wirtualny spacer po lipcowym numerze miesięcznika "działkowiec" 
Sprawy z dyżurów telefonicznych. 

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru. 
                                                     <czytaj więcej> <2><3><4><5><6<<7>
A może tak trochę naszych klimatów!
                                                              PRZYPOMNIENIE!
Zarząd przypomina o zakazie hodowli kotów i psów na terenie ogrodu, mówi o tym Regulamin PZD § 68 pkt. 10, który brzmi;

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się;
wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. 
Wszystkich kochających i dokarmiających koty prosimy o zastosowanie sie do w/w przepisu.
                         <więcej czytaj w archiwum>