PRZEZNACZENIE DZIAŁKI - REGULAMIN ROD


                                                                      §8
1. Działka w ROD przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych.

2. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.
3. Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.
4. Zakaz, określony w ust. 3, stosuje się odpowiednio do altany.

                                                                                                §9
1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
2. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
3. Altana na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

                                                                                                  §59
2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.

                                                                                                  § 60
Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.

                                                                                                  §85
13. Prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.


Na podstawie § 85 pkt 10 regulaminu ROD, zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

Z uwagi na częste przypadki biegania psów po terenie ogrodu, a co za tym idzie możliwość pogryzienia osób postronnych, Zarząd ROD informuje, że zwierzęta takie mogą przebywać na działce jedynie w przypadku, gdy działka posiada odpowiednie ogrodzenie uniemożliwiające jej niekontrolowane opuszczenie przez psa.