WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Dnia 18 marca br. w Żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się zebranie sprawozdawcze w naszym ogrodzie za rok 2017. Zebranie otworzył Prezes ogrodu serdecznie witając przybyłych działkowców, członków Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Panem Zdzisławem Gałysą oraz członków Zarządu proponując aby zebraniu przewodniczył Pan Robert Patela. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. Przewodniczący zebrania dziękując za wybór zaproponował aby na protokólanta powołać Panią Teresę Ejsmont propozycja została przegłosowana jednogłośnie. Po wyborze protokólanta Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu, których propozycje zostały dostarczone wraz z zaproszeniem na zebranie. Propozycje w trakcie głosowania zostały przyjęte bez zmian większością głosów w dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków składy Komisji zostały wybrane większością głosów. Następnie głos zabrał Prezes ogrodu przedstawiając sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe za rok 2017. W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Pan Zdzisław Gałysa. W dalszej części zebrani zostali zapoznani z propozycjami planu pracy, preliminarza oraz wysokością opłat na rok 2018. W trakcie dyskusji podniesione zostały sprawy kotów przebywających na terenie ogrodu oraz dokarmianie ich i to jest poważny problem, którym należy się zająć w taki sposób aby nikt nie został skrzywdzony . Nurtującym problemem to szkody jakie wyrządziły na przełomie roku dziki, działkowcy poszkodowani przez dziki będą mieli oszacowane szkody po ruszeniu wegetacji. Jest nadzieja, że choć w części szkody te zostaną zrekompensowane. Poruszone zostały problemy związane ze stanem parkingu przy bramie nr 6, który to został bardzo poważnie uszkodzony przez firmę wykonująca nawierzchnię na ulicy Starowiejskiej oraz dojazdu do ogrodu od strony zalewu są to tematy do załatwienia. Po zakończeniu dyskusji głosu udzielono Przewodniczącemu Komisji uchwał i wniosków w celu przedstawienia propozycji uchwał, zaproponowane uchwały przyjęte zostały większością głosów. Podsumowując zebranie Prezes ogrodu podziękował wszystkim przybyłym ubolewając jednocześnie nad niską frekwencją. Na zakończenie złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim działkowcom. Zebranie przebiegło w miłej atmosferze. 
                                                                                                              Zdjęcia w galerii

Uchwały Walnego Zebrania